hulp bij administratie en persoonlijke financiën

Meest gestelde vragen

Vraag: Hoe kan ik Travanet het beste bereiken?
Antwoord: Links op de pagina staan de gegevens van Travanet, het kan per mail of telefonisch.

Vraag: Voor wie is bewindvoering (beschermingsbewind) bedoeld?
Antwoord: Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie. Om te voorkomen dat dit leidt tot een schuldensituatie kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Als er reeds schulden zijn kan er ook een bewindvoerder worden aangesteld. De benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Vraag: Wie kan er bewindvoering aanvragen?
Antwoord: Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dit zijn ouder(s), grootouder(s), kind(eren) en kleinkind(eren), broer(s), zuster(s), neven, nichten en ook oom(s) en tante(s). Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In bijzondere gevallen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Vraag: Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?
Antwoord: Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont.

Vraag: Wat houdt curatele in?
Antwoord: Wanneer een persoon niet meer in staat is om zowel zijn financiële (geld en goederen) als persoonlijke belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) te behartigen, dan kan hij onder curatele gesteld worden. Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.

Vraag: Voor wie is curatele bestemd?
Antwoord: Ondercuratelestelling is voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. Bijvoorbeeld als gevolg van hun verstandelijke beperkingen, verkwisting of drankmisbruik. Curatele betreft dus niet alleen financiële zaken, maar ook persoonlijke zaken. De persoon die onder curatele staat (curandus) verliest zijn handelingsbekwaamheid en mag niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een rechtshandeling is een handeling die gericht is op een rechtsgevolg. Het sluiten van een koopcontract voor een huis, bijvoorbeeld, of het kopen van een duurzaam, luxe artikel.

Vraag: Wat is het verschil tussen bewindvoering en curatele?
Antwoord: De bewindvoerder neemt alleen beslissingen over geld en goederen. De bewindvoerder heeft te maken met iemand die handelingsbekwaam is. Bij een bewind mag zo iemand niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Curatele gaat het verst. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Dit is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet meer overziet.

Vraag: Aan wie moet het verzoek worden gericht?
Antwoord: Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt gedaan bij de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon, voor wie de ondercuratelestelling wordt aangevraagd, woont. Voor een verzoek tot ondercuratelestelling heeft u geen advocaat nodig.

Vraag: Wat zijn de taken van de curator?
Antwoord: De curator neemt beslissingen op het financiële en persoonlijke vlak. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, en behartigt de financiële belangen.

Vraag: wat is mentorschap?
Antwoord: bij mentorschap behartigt een persoon, de mentor, de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. Het gaat om persoonlijke belangen. Deze gaan niet over geld of goederen. Het gaat met name over beslissingen omtrent verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, demente bejaarden of psychiatrische patiënten.

Vraag: waar beslist een mentor over?
Antwoord: De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissingen. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Travanet

In ’t Land 2c
4043 JM Opheusden

T. 0881977000 (cliëntenlijn)

Kantoortijden op werkdagen:
9.00 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 16.30 uur

Bezoek uitsluitend op afspraak.

Cliënten spreekuur:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.